رباعی شمارهٔ ۵۴۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای اهل مناجات که در محرابید
منزل دور است یک زمان بشتابید
وی اهل خرابات که در غرقابید
صد قافله بگذشت و شما در خوابید