تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۳۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خواه در مصر غریبی، خواه در کنج وطن
همچو یوسف، بی گنه در چاه و زندان بوده‌ایم